ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

A TAKARÉKINFO KÖZPONTI ADATFELDOLGOZÓ ZRT.-HEZ BENYÚJTOTT ÖNÉLETRAJZOK, ÁLLÁSPÁLYÁZATI ANYAGOK, VALAMINT AZOKBAN FOGLALT SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉRŐL

 

A Takarékinfo Központi Adatfeldolgozó Zrt. (1027 Budapest, Kapás utca 11-15., cégjegyzékszám: 01-10-043224; a továbbiakban: Társaság), mint adatkezelő az álláspályázók, leendő munkavállalói kiválasztásához szükséges tevékenységének megvalósítása céljából folytatott adatkezeléséről az alábbiakban ad részletes tájékoztatást, melyet magára nézve kötelezőnek ismeri el. A Társaság kötelezettséget vállal arra, hogy előbb említett tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen tájékoztatóban, és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

 

A Társaság fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató megváltoztatására, az Érintettek haladéktalan értesítésének kötelezettségével.

 

A Takarékinfo Központi Adatfeldolgozó Zrt. elkötelezett leendő munkavállalói személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja leendő munkavállalói információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A Társaság a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

 

  1. Adatkezelő megjelölése

Adatkezelő megnevezése:                              Takarékinfo Központi Adatfeldolgozó Zrt.

Adatkezelő elérhetőségei

 

Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége:           adatvedelem@takarekinfo.hu

 

  1. Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok

A Társaság adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos alábbiakban felsorolt hatályos jogszabályokkal, és ezen jogszabályokban foglaltak szerint jár el:

 

 

Pályázati anyagot, önéletrajzot küldeni a Társaság honlapján (www.takarekinfo.hu) található „Karrier” menüponton belül felsorolt álláshirdetésekre vonatkozóan, vagy álláshirdető internetes portálon keresztül lehet. A Társaság honlapján keresztül az adott álláshirdetésre történő jelentkezéskor a pályázati anyagok, önéletrajzok a Társaság allas@takarekinfo.hu e-mail címére elektronikusan továbbíthatóak. Az előzőektől eltérő módon történő pályázati anyag, önéletrajz továbbítása esetén az álláspályázó álláspályázatát, önéletrajzát a Társaság a pályázati, kiválasztási eljárásban nem veszi figyelembe, beérkezést követően haladéktalanul törli a rendszereiből.

 

  1. Adatkezelés neve

A Társaság által - fent meghatározott módokon - meghirdetett álláshelyekre történő jelentkezéssel kapcsolatos adatkezelés.

 

  1. Adatkezelés célja

Az adatkezelés célja a Társasághoz érkezett álláspályázatok, önéletrajzok megismerése és értékelése, az álláskeresők, jelöltek nyilvántartása, az álláspályázatot, önéletrajzot benyújtók, Érintettek személyre szabott értesítése, kapcsolattartás, személyes interjúk szervezése.  

 

Amennyiben az álláspályázó, jelölt a meghirdetett pozícióra kiválasztásra került, vagyis a jelölttel a Társaság munkaviszonyt kíván létesíteni, akkor a Társaság által a jelölt részére elektronikus úton megküldött, a munkaviszony létesítésére tett ajánlatot tartalmazó levélben a jelölttel kapcsolatban rögzített személyes adatok kezelése a betöltendő állásra vonatkozó kiválasztási eljárás során, a megfelelő jelölt kiválasztása céljából.

 

 

  1. A kezelt adatok köre

A pályázati anyag esetében

adatok

adatkezelés célja

személyi azonosító adatok (így különösen: név, születési név, születési hely, idő, anyja neve)

azonosítás

kapcsolattartási adatok (így különösen: lakcím, tartózkodási hely, e-mail cím, telefonszám)

kapcsolattartás

munkaviszony létrejöttével kapcsolatos adatok (így különösen: korábbi munkahelyek megnevezése, címe, kezdete vége)

 

alkalmasság felmérése

Az ajánlatot tartalmazó elektronikus levél esetében

személyi azonosító adatok (név)

azonosítás

munkaviszony létrejöttével kapcsolatos adatok (munkakezdés idő pontja)

tájékoztatás

e-mail cím

azonosítás

munkaviszonnyal kapcsolatos általános adatok

tájékoztatás

juttatások adatai

tájékoztatás

 

A Társaság honlapján (www.takarekinfo.hu) található „Karrier” menüponton belül felsorolt álláshirdetésekre pályázók, valamint az álláshirdető internetes portálon keresztüli álláspályázók.

 

A Társasághoz a fentebb meghatározott módokon meghirdetett, és beérkezett pályázati anyag, és önéletrajz esetén az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerinti, az Érintett jelen – részletes – tájékoztatáson alapuló kifejezett és önkéntes hozzájárulása.

 

Amennyiben a jelölt az általa megpályázott pozícióra nem kerül kiválasztásra, úgy a Társaság a pályáztatási eljárás befejezésekor a hozzájárulását kéri ahhoz is, hogy, a pályázati anyagát a lentebb meghatározott időtartam lejártáig a személyi adatbázisában megőrizhesse, és esetleges egyéb pozíciók meghirdetése esetén újból felhasználja a megfelelő jelölt kiválasztása céljából.

 

Az Érintettek hozzájárulásán alapuló adatkezelés esetében a Társaság tájékoztatja az Érintetteket arról, hogy a hozzájárulásukat bármikor visszavonhatják a Társaság fentebb megjelölt elérhetőségek bármelyikén, ebben az esetben a Társaság indokolatlan késedelem nélkül intézkedik a hozzájárulás alapján kezelt személyes adataik helyre nem állítható módon történő törléséről. Tájékoztatjuk, hogy a hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, az annak visszavonása előtti adatkezelés jogszerűségét. Tájékoztatjuk továbbá, hogy a hozzájárulás visszavonása esetén a visszavonás miatt a Társaság részéről semmilyen hátrányos jogkövetkezmény nem érheti az Érintetteket.

 

A Társaság által a munkaviszony létesítésére tett ajánlatot tartalmazó elektronikus levélben (továbbiakban: ajánlatot tartalmazó elektronikus levél) a jelölt személyes adatai vonatkozásában az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerinti szerződés megkötése, teljesítése.  

A fentiek alapján szerződéses kötelezettségen {GDPR (1) bekezdés b) pont} alapuló adatkezelés esetén az ajánlatot tartalmazó elektronikus levélben szereplő adatok jelölt általi elfogadása, és a Társaság által történő kezelése a jelölttel megkötendő munkaszerződés kötésének előfeltétele, amennyiben az abban foglaltakat a jelölt nem fogadja el, úgy a Társaság nem létesít munkaviszonyt a jelölttel.

 

 

 

 

  1. Az adatkezelés időtartama

A pályázati anyagban található személyes adatok vonatkozásában:

A Társaság honlapján (www.takarekinfo.hu) található „Karrier” menüponton, valamint az álláshirdető internetes portálon keresztül a Társasághoz kerülő pályázati anyagok esetében amennyiben a jelölt nem kerül személyes állásinterjúra behívásra, akkor a jelölt hozzájárulása visszavonásának az időpontja, visszavonás hiányában a pályázati anyag a Társaság általi kézhezvételétől számított 3. hónap utolsó napja.

Amennyiben a jelölt behívásra kerül, de nem kerül a meghirdetett pozícióra kiválasztásra, akkor a jelölt hozzájárulása visszavonásának az időpontja, visszavonás hiányában a pályázati anyag a Társaság általi kézhezvételétől számított 6. hónap utolsó napja.

Abban az esetben, ha a jelölt a meghirdetett pozícióra kiválasztásra került, tehát vele a Társaság munkaviszonyt létesít, akkor a pályázati anyag a jelölt, mint munkavállaló személyi aktájába kerül, és annak a része marad a jelölt, mint munkavállaló munkaviszonyának megszűnésétől számított 3. év elteltéig.

 

Az ajánlatot tartalmazó elektronikus levélben szereplő személyes adatok vonatkozásában:

Amennyiben a jelölt nem fogadja el az ajánlatot, így a Társaság vele nem létesít munkaviszonyt, így akkor az ajánlat jelölt általi visszautasításáról való tudomásszerzést követő 5. munkanap.

Abban az esetben, ha a jelölt az ajánlatot elfogadja, tehát vele a Társaság munkaviszonyt létesít, akkor a pályázati anyag a jelölt, mint munkavállaló személyi aktájába kerül, és annak a része marad a jelölt, mint munkavállaló munkaviszonyának megszűnésétől számított 3. év elteltéig.

 

  1. Az adatok való hozzáférés és az adatbiztonsági intézkedések

Az adatokat a Társaság a saját szervezetén belül használja fel, azokat kizárólag abban az esetben - és csak a vonatkozó jogszabályokban meghatározott körben - továbbítja a vonatkozó jogszabályokban meghatározott hatóságok részére, amennyiben a jelölttel munkaviszonyt létesít a Társaság.

 

A Társaság és adatfeldolgozói a technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajtanak végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálják.

 

A Társaság a személyes adatok kezeléséhez alkalmazott informatikai eszközöket úgy üzemelteti, hogy a kezelt adat:

 

A Társaság az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

 

A Társaság a különböző nyilvántartásaiban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a tárolt adatok – kivéve, ha azt törvény lehetővé teszi – közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az Érintetthez rendelhetők.

 

A Társaság az adatkezelés során megőrzi

 

A Társaság, mint adatkezelő nyilvántartja az esetleges adatvédelmi incidenseket, feltüntetve az adatvédelmi incidenshez kapcsolódó tényeket, annak hatásait, és az orvoslására tett intézkedéseket. Az esetleges adatvédelmi incidenst a Takarékinfo Központi Adatfeldolgozó Zrt. késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azt követően, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve.

 

  1. Az adatok forrása

A pályázati anyagban található személyes adatok vonatkozásában az álláshirdető internetes portálon keresztül a Társasághoz kerülő pályázati anyag esetében a profession.hu, mint adatfeldolgozó álláshirdető internetes portál önéletrajz adatbázisa, melyet a Társaság a MA-TAK-EL Zrt., mint adatfeldolgozó adminisztrációs felültén keresztül ér el.

 

A profession.hu Kft. adatai, elérhetősége:

 

Megnevezés:                                                  profession.hu Kft.

Székhely:                                                       1123 Budapest, Nagyenyed u. 8-14. 4. em.

Elérhetőségek:

ügyfélszolgálat:                                  +36-1/224-2070

levelezési cím:                                    1123 Budapest Nagyenyed u. 8-14. 4. em.

e-mail:                                                ugyfelszolgalat@profession.hu

 

MA-TAK-EL Zrt. adatai, elérhetősége:

Megnevezés:                                                  MA-TAK-EL Magyar Takarék Ellátó Zrt.

Székhely:                                                       1082 Budapest, Üllői út 48.

Elérhetőségek:

 

A Társaság honlapján (www.takarekinfo.hu) található „Karrier” menüponton keresztül a Társaság részére benyújtott pályázati anyag esetében a jelölt.

 

Az ajánlatot tartalmazó elektronikus levélben szereplő személyes adatok vonatkozásában a Társaság és a jelölt.

 

A jelölt nem tud jelentkezni a meghirdetett állásra.

 

Elektronikusan / papír alapon történik az adatkezelés.

 

Tájékoztatáshoz való jog:

Az Érintett kérelmére a Társaság megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az Érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa

 

Az Érintett hozzáféréséhez való jog:

Az Érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: az adatkezelés céljai; az Érintett személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga; a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; az adatforrásokra vonatkozó információ; az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az Érintettre nézve milyen várható következményekkel jár. Személyes adatok harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítása esetén az Érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozó megfelelő garanciákról. A Társaság az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az Érintett rendelkezésére bocsátja.

Az Érintett részére kérésére – személyazonosságának hitelt érdemlő igazolása és beazonosítását követően – szóban is adható tájékoztatás.

 

Helyesbítés joga:

A Társaság a személyes adatot helyesbíti, ha az a valóságnak nem felel meg és a valóságnak megfelelő személyes adat a rendelkezésére áll.

 

Törléshez való jog:

Az Érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére a Társaság indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:

 

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; a népegészségügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

 

Az adatkezelés korlátozásához való jog:

Az Érintett kérésére a Társaság korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

 

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

 

A Társaság az Érintettet az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

 

Tiltakozás joga:

Az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.

Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az Érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.

 

Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekbe, beleértve a profilalkotást:

Az Érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. Nem alkalmazható a fenti jogosultság, ha az adatkezelés az Érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges; meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az Érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy az Érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.

 

Visszavonás joga:

Az Érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

 

  1. Jogorvoslati lehetőség

Amennyiben az Érintett bejelentéssel kíván élni az adatkezelés kapcsán, panasza, jogainak feltételezett megsértése esetén:

 

 

Cím: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Honlap: www.naih.hu

Telefon: +36 (1) 391-1400

fax: +36 (1) 391-1410

e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

Az Érintett a jogainak megsértése esetén a Társaság, mint adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Ha a Társaság, mint adatkezelő az Érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, azt megtéríti. Ha a Társaság, mint adatkezelő az Érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az Érintett személyiségi jogát megsérti, az Érintett a Társaságtól sérelemdíjat követelhet.

 

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja. (GDPR 4. cikk 7. pont)

 

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel. (GDPR 4. cikk 8. pont)

 

Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés. (GDPR 4. cikk 2. pont)

 

Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („Érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható. (GDPR 4. cikk 1. pont)

 

Adatvédelmi tisztviselő: GDPR 37. cikke szerint a Társaságnál kijelölt személy.

 

Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül, vagy közvetve - azonosítható természetes személy.

 

Érintetti jog: a GDPR 15-21. cikke alapján a hozzáféréshez, helyesbítéshez, törléshez (elfeledtetéshez), adatkezelés korlátozásához, adathordozhatósághoz, valamint a tiltakozáshoz való jog.